เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | ระบบสาธารณูปโภค | ระบบโทรคมนาคม | การคมนาคมทางถนน |
การคมนาคมทางรถไฟ | การคมนาคมทางอากาศ | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |


ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของจังหวัด 2539-2540 มีปัญหาการไม่เพียงพอของ
ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ   และโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวของความ
เจริญเติบโตสูงมาก แต่มีการกระจุกตัวของความเจริญเฉพาะในบางพื้นที่ที่สำคัญ เช่น เขตอำเภอเมืองฯ เป็นผลให้ระบบ
สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ   และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่พอเพียงของการบริการน้ำประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์
และมีปัญหาด้านการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน  รวมทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนเรื่องนี้ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน
เมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำประปา

ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ความไม่เพียงพอของระบบสาธารณูปโภค
และแนวทางการแก้ไข
1. ในระยะยาว จะต้องมีการเร่งรัดในการดำเนินการในเรื่องของการกำหนดผังเมืองในพื้นที่
ชุมชนต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ  และการบริการพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
2.  ระยะสั้น จะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณระยะสั้นให้กับจังหวัด เพื่อดำเนินการใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาสภาวะแวดล้อม ด้านน้ำเสีย
      -เทศบาลนคร นครราชสีมา ปี 2538 มีปริมาณน้ำเสีย 60,000 ลบ.ม./วัน ได้รับการบำบัด 33,000 ลบ.ม. /วัน
      -เทศบาลตำบลปากช่อง ปี 2538 มีปริมาณน้ำเสีย 12,243 ลบ.ม. /วัน ไม่มีการบำบัด
ปัญหาสภาวะแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย
      -เทศบาลนคร นครราชสีมา ปี 39 มีปริมาณขยะ 165 ตัน / วัน มีการการกำจัด 130 ตัน / วัน ในระบบฝังกลบ
      -เทศบาลตำบลปากช่อง ปี 39  34.28 ตัน/ วัน  เทกองเผาไม่มีระบบฝังกลบ
 
สำนักงานโยธาจังหวัด 22 ธันวาคม 2538 ข้อมูลทั่วไปในการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา รายงานประจำปี 2540


เอกสารอ้างอิง
ฝ่ายข้อมูลและติดตามผล.สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา.บรรยายสรุป ปี 2540,บทที่ 5
ศูนย์วิศวกรรม โครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการดำเนินงานปี 2539
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา.ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ปี 2537
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา.ข้อมูลทั่วไปในการพัฒนาจังหวัดประจำ ปี 2538

 


foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain