เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon สาธารณูปโภค


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | ระบบสาธารณูปโภค | ระบบโทรคมนาคม | การคมนาคมทางถนน |
การคมนาคมทางรถไฟ | การคมนาคมทางอากาศ | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |


สาธารณูปโภค สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระจายอุตสาหกรรมออกจาก
กรุงเทพฯ  และอาณาบริเวณโดยรอบมาสู่ต่างจังหวัด จึงได้พยายามที่จะเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัด  ด้านระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ที่จำเป็น  ให้เพียงพอแก่ความต้องการและรองรับความเจริญเติบโตของเมือง   พร้อมที่จะเป็น
ศูนย์กลางในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม  ดังนี้

watersup

ระบบประปาในชุมชน
การประปา การประปาจังหวัดนครราชสีมา มีที่ทำการประปา ดำเนินการโดยสำนักงานการประปานครราชสีมา 10 แ ห่ง คือ 
-สำนักงานประปานครราชสีมา
-สำนักงานประปาสีคิ้ว
-สำนักงานประปาปากช่อง
-สำนักงานประปาปักธงชัย
-สำนักงานประปาโชคชัย-จักราช
-สำนักงานประปาครบุรี
-สำนักงานประปาพิมาย
-สำนักงานประปาโนนสูง
-สำนักงานประปาด่านขุนทด
-สำนักงานประปาชุมพวง - ประทาย

นอกจากนี้ ยังอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นอีก  5  แห่ง  คือ  เทศบาลนครนครราชสีมา  เทศบาลตำบลบัวใหญ่  สุขาภิบา ล
โนนแดง และสุขาภิบาลประทาย  นอกนั้นเป็นประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของกรมโยธาธิการ กรมอนามัย สำนักง าน
เร่งรัดพัฒนาชนบท

แหล่งน้ำ สำนักงานการประปาของจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลปากช่อง อำเภอปากช่อง สุขาภิบาลสูงเนิน และสุขาภิบา ล
จอหอใช้แหล่งน้ำที่ลำตะคอง ปริมาณน้ำที่การประปาเทศบาลนครนครราชสีมาใช้จากลำตะคอง(ส่งท่อโดยตรงจากอ่าง
เก็บน้ำลำตะคอง) ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อเดือน 2,291,040  ตารางลูกบาศก์เมตร ในหนึ่งปี ใช้น้ำจำนวน  27,520,000
ตารางลูกบาศก์เมตร ส่วน  ความต้องการใช้น้ำเฉพาะของส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตใช้น้ำจากลำตะคอง    ปริมาณน้ำ
ที่ใช้ต่อเดือน  460,000  ตารางลูกบาศก์เมตร    ในหนึ่งปีใช้น้ำถึงจำนวน    5,520,000   ตารางลูกบาศก์เมตร

ในส่วนการประปาบ้านมงคลชัยนิเวศน์ หมู่บ้านริมฟ้า  หมู่บ้านสุรนารีใช้จากบ่อบาดาล   สุขาภิบาลโชคชัย   ใช้แหล่งน้ ำ
คลองชลประทานลำพระเพลิงและสระบึง   สุขาภิบาลเมืองปัก ใช้แหล่งน้ำคลองชลประทานลำพระเพลิง และสระบึงปิง
ส่วนสุขาภิบาลแซะ อำเภอครบุรีใช้แหล่งน้ำลำแซะ


lamtakong

เขื่อนลำตะคองแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด
จังหวัดมีแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ
1.  เขื่อนลำตะคอง  อำเภอสีคิ้ว   ความจุ  310  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.   จากการประเมินความต้องการใช้น้ำขอ ง
กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสรุปบัญชีต้นทุน และสมดุลของปริมาณน้ำในลุ่มน้ำ พบว่าความต้องการใช้น้ำจากภาคเกษตร
กรรมมีปริมาณมากที่สุด    ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำจากชุมชนเป็นอันดับสอง      ส่วนความต้องการใช้น้ำในภาค
อุตสาหกรรมรองมาจากชุมชน ในอนาคตความต้องการใช้น้ำจากภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง   ทั้งนี้เนื่องจากข้อ
จำกัดของอาณาเขต  พื้นที่ชลประทานและการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินเพื่อการเกษต ร
เป็นที่อยู่อาศัยและกิจกรรมอื่น ๆ มากขึ้น ส่วนความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ น
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น สำหรับความต้องการใช้น้ำจากการท่องเที่ยว พบว่า
มีอัตราการเพิ่มมากที่สุด แต่ก็ยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น 


ตาราง     การประเมินปริมาณสมดุลของน้ำจากความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำลำตะคอง

ที่มา
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2539 รายงานเบื้องต้นแผนพัฒนาระบบน้ำ

2.  เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ความจุ 152 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
3.  เขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี ความจุ  141 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
4.  อ่างลำสำลาย  อ.ปักธงชัย  ความจุ 39.80  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
5.  เขื่อนลำแซะ อ.ครบุรี  ความจุ  275  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
6.  เขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง  ความจุ  98  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
7.  อ่างลำเชียงไกร อ.โนนไทย  ความจุ 20.25   ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
8.  อ่างห้วยซับประดู่  อ.สีคิ้ว  ความจุ 27.66  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
9.  อ่างลำฉมวก อ.ห้วยแถลง  ความจุ  23.44  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
10. อ่างห้วยบง อ.ชุมพวง  ความจุ 14.44 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
11. อ่างห้วยยาง อ.ปักธงชัย  ความจุ 5.53  ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.
12. เขื่อนยางแก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง ความจุ  3.38 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร.

การใช้น้ำประปา    จังหวัดมีโรงกรอง  2  แห่ง  คือ  โรงกรองน้ำอัษฏางค์  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477  ตั้งอยู่บนพื้น
ที่ 5 ไร่ มีกำลังการผลิต  30,000   ลูกบาศก์เมตรต่อวัน    และโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า  ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตวันละ 78,400 ลูกบาศก์เมตร และแบบระบบ
กรองน้ำซ้ำ โดยโรงกรองน้ำทั้งสองแห่งใช้น้ำดิบจากลำตะคอง
- จำหน่ายน้ำในเขตเทศบาล  2  เขต
- จำหน่ายน้ำในเขตสุขาภิบาล  13  เขต
- ผู้ใช้น้ำ 33,600 ราย ในปี  2539  แบ่งเป็นเพื่อที่อยู่อาศัย 33,179  ราย ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  ประมาณ 262 ราย และใช้ในสถานที่ราชการ 266 ราย
- ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ เฉลี่ย  10,161,856 ลูกบาศก์เมตร/ ปี  ในปี 2539 เทศบาลนครราชสีมา มีกำลังการผลิต
  น้ำประปา วันละ 96,300  ลูกบาศก์เมตร
- กำลังการผลิตของโรงกรองแต่ละแห่ง   สามารถผลิตได้  300  ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง ใน  1  วันสามารถผลิต
  ได้ 7,200  ลูกบาศก์เมตร คาดว่าในปี 2541 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 450 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
- ปริมาณน้ำจำหน่าย  6,719,820 ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ย ร้อยละ  33.87       
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเป็น 9.17 บาท / ลูกบาศก์เมตร
- ค่าบริการน้ำประปาคิดเป็นแบบก้าวหน้า เริ่มจาก 3.75 บาท / ลูกบาศก์เมตร ในส่วนที่อยู่อาศัย และคิดเพิ่มอีกใน
  ส่วนของโครงการขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 
ผู้ใช้น้ำประปาในจังหวัดนครราชสีมา นอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
- ชุมชนที่มีน้ำประปาใช้  จำนวน  522     หมู่บ้าน   คิดเป็นร้อยละ  17.2                                                      
- ชุมชนที่ไม่มีน้ำประปาใช้  จำนวน  2,452   หมู่บ้าน      คิดเป็นร้อยละ  82.4

น้ำประปาที่ได้รับบริการได้มาจากการประปาของเขตเทศบาลต่าง ๆ การประปาหมู่บ้าน และจากสำนักงานการประปา
นครราชสีมา จำนวนผู้ใช้บริการ มีผู้ใช้น้ำ 3,900 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.5) จำนวนผู้ยังไม่มีน้ำใช้ประมาณ 107,527
ราย (คิดเป็นร้อยละ 96.5) เนื่องจากท่อจ่ายน้ำยังไปไม่ถึงและผู้จัดตั้งโครงการบ้านจัดสรรโครงการใหญ่ ๆ ยังไม่ทำ
การวางท่อให้กับลูกค้าในโครงการ
(จากข้อมูลของ กชช.2ค ปี 2537 และ 2539)  (การประปาเทศบาลนคราชสีมา ปี 2540)


ตาราง   ปริมาณการผลิตน้ำประปาในแต่ละปี

หลังจาก ปี 2515 เป็นต้นมา จังหวัดมีความต้องการใช้น้ำประปา  เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ปี 2537 มีความต้องการใช้น้ำ 71,279.56  ลูกบาศก์เมตร/วัน  มีกำลังการผลิต
เพียง  69,650  ลูกบาศก์เมตร/วัน  ในปี  2539  มีความต้องการใช้น้ำ ประมาณ  72,000  ลูกบาศก์เมตร/วัน
ในขณะที่กำลังผลิตน้ำประปาของเทศบาลผลิตได้ประมาณวันละ 70,000  ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และอนาคตในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  มีแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นชุมชนเมืองสูงมาก    และ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการคาดการว่าใน ปี 2542 มีความต้องการใช้น้ำ 81,680.29  ลูกบาศก์เมตร/วัน
ปี 2587    มีความต้องการใช้น้ำ   105,196.58   ลูกบาศก์เมตร/วัน     และ ปี 2587       มีความต้องการใช้
น้ำ 232,010.68  ลูกบาศก์เมตร/วัน   จะเห็นว่ามีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค   ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    เนื่องจาก กำลังผลิตน้ำประปาของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการใช้น้ำทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในทุก  ๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอสูงมากขึ้น   เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ในตัวเมือง  เทศบาลจังหวัดนครราชสีมาได้พยายามปรับปรุงเกี่ยวกับการประปา จำนวน 10 ครั้ง เป็นการก่อสร้าง
ระบบ ต่อมารัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการ ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา ให
้แก่เทศบาล โดยกู้เงินกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล (OECE) จำนวน  2,070,848,089  เยน
พร้อมทั้งจัดสรรเงินงบประมาณสมทบจำนวน   436,754,902   บาท    ในการก่อสร้าง   อาคารสูบน้ำดิบจาก
อ่างลำตะคอง    ส่งตามท่อเหล็กมายังโรงกรองน้ำที่มีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาวันละ    58,000    ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านมะขามเฒ่า อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาเดิมของเทศบาลเมือง
นครราชสีมา ให้มีกำลังการผลิตได้วันละ   88,000   ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าจะให้บริการแก่ประชาชนได้จนถึง
ปี 2543  สามารถให้บริการประชาชนประมาณ  300,000  คน และมีโครงการระยะยาวเพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตของเมือง  คือ  โครงการปรับปรุงขยายการประปาเทศบาลนคร  นครราชสีมามีโครงการเพื่อรองรับโรงงาน
อุตสาหกรรม  และผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
-ระยะที่ 1 ใช้เวลา 20 ปี  พ.ศ.  2537 - 2556
-ระยะที่ 2 ใช้เวลา 15 ปี ระยะที่ 2  ปี พ. ศ. 2557 - 2571
-ระยะที่ 3 ใช้เวลา 15 ปี  ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2572 - 2587 รวมสามระยะเป็นเวลา 50 ปี

ในแผนระยะที่  1 ปี  2537 - 2556  ช่วง 20 ปีแรก ระบบน้ำดิบจะดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากอ่างลำแซะ
และวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะมายังโรงกรองน้ำแห่งใหม่ ระบบผลิตน้ำประปา จะดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต
น้ำประปาแห่งใหม่ ขนาดกำลังผลิต  4,000  ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง ระบบจ่ายน้ำ จะดำเนินการวางระบบท่อจ่ายน้ำ
จากโรงกรองใหม่ สายหลักเข้าไปในพื้นที่เขตเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำเพิ่มเติมตามแนวถนนสายต่าง ๆ
การดำเนินงานในแผนระยะที่ 1 ประมาณว่าจะใช้เงิน 1,945 ล้านบาท
-ระบบน้ำดิบเป็นเงิน1,087.1ล้านบาท
-ระบบผลิตน้ำเป็นเงิน  514.2ล้านบาท      (รวมที่ดิน)
-ระบบจ่ายน้ำเป็นเงิน  343.7ล้านบาท

ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา หนังสือข่าวเทศบาล. เม.ย -พค.2540. หน้า 2
ศูยน์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา,โคราชในทศวรรษหน้า,2536
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ข้อมูลการตลาด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2539 
เทศบาลนครนครราชสีมา.  รายงานประจำปี 2539 เทศบาลนครนครราชสีมา

april

เกษตรกรในจังหวัดใช้น้ำจากกรมชลประทานเพื่อประกอบอาชีพ
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  จังหวัดใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาลำน้ำสาขาห้วยสามบท อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ.ด่านขุนทด) ของกรมชลประทาน
งบประมาณ 210.86 ล้านบาท
2 . โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน (อ. ด่านขุนทด) งบประมาณ 73.5 ล้านบาท
3 . โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองระเวียง (อ.เมือง) ของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท งบประมาณ 12.0 ล้านบาท


โครงการส่งน้ำขนาดเล็ก  ที่ก่อสร้างเสร็จ ปี 2520 - 2539 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 311,509 ไร่  จำนวน
โครงการ  462 แห่ง มีความจุ 62,431,842 ลูกบาศก์เมตร 


โครงการชลประทานขนาดเล็ก 6 โครงการ


โครงการชลประทานขนาดกลาง
ที่ก่อสร้างเมื่อ ปี    2500 - 2530     มีความจุ161,731(ล้านลูกบากศ์เมตร)
พื้นที่รับน้ำฝน   2,363.30 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ชลประทาน          96,120 ไร่
คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายยาว44,517 กิโลเมตร
คลองส่งน้ำฝั่งขวายาว94,565 กิโลเมตร

สรุป โครงการชลประทาน สิ้นสุดในปี  2539  มี  35  โครงการ สามารถเก็บน้ำได้  868.01  ล้านลูกบาศก์เมตร
รวมพื้นที่ชลประทาน 631,715 ไร่    เป็นโครงการใหญ่  5  โครงการ เก็บน้ำได้   698  ล้านลูกบาศก์เมตร  รวม
พื้นที่   545.250   ไร่   และโครงการขนาดกลาง  30  โครงการ เก็บน้ำได้   170.01   ล้านลูกบาศก์เมตร รวม
พื้นที่  86,465  ไร่
สำนักงานเลขานุการ กรอ.นม.,ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมาโดยย่อ

การก่อสร้างในปี 2540 โครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ คือเขื่อนลำพระเพลิง 1 มีแผนการก่อสร้างในปี 2540
ด้วยงบประมาณ 89,000,000 บาท ที่ตั้ง ตำบลวังหมี อำเภอปักธงชัย พื้นที่รับน้ำฝน 51.20 ตารางกิโลเมตร
ความจุ 40.845 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่จะได้รับประโยชน์   3,500 ไร่ 

ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ราบสูง และมีพื้นที่ที่สามารถจัดทำเป็น
แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้เพียงบริเวณพื้นที่ค่อนลงมาทางด้านใต้ของจังหวัด      ประกอบกับสภาพน้ำใต้ดินของ
จังหวัดส่วนใหญ่    มีปริมาณการให้น้ำน้อย   และคุณภาพน้ำไม่ดีเพราะมีความเค็มไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
จากสภาพดังกล่าวทำให้ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงร้อยละ 11 ของ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่อำเภอของจังหวัดเป็นประจำทุกปี การพัฒนาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น เช่น อุตสาหกรรม   จึงประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำด้วยเช่นกัน    แนวทางการแก้ไขของจังหวัด ใน
เรื่องนี้ได้มีการศึกษาโดยองค์กรความช่วยเหลือของประเทศญี่ปุ่น  (ไจก้า)   ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าพื้นที่ลักษณะเช่น
จังหวัดนครราชสีมาจะต้องมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยวิธีการผันน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญเข้ามากักเก็บไว้ใน
ช่วงฤดูฝน เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ได้เริ่มต้นทำการศึกษาถึงเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการนี้แล้ว ในโครง การ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาทรัพยากร ระบบน้ำลำมูลบน - ลำพระเพลิง

electric

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา
ไฟฟ้า    ในปี   2538   หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวนทั้งหมด  2,973  หมู่บ้าน และในปี 2539 มี 3,265
หมู่บ้าน 26 อำเภอ 4  กิ่งอำเภอหมู่บ้านที่มีไฟใช้คิดเป็นร้อยละ  98.31 ของทั้งหมด  ในปี 2538  จำนวนหมู่บ้าน
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น ร้อยละ 4  เนื่องจากมีอุปสรรคจากสาเหตุที่หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนฯ      วนอุทยาน
อยู่ในเขตทหารหรืออยู่ในเขตชลประทาน
ในปี 2540 ไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันครอบคลุมจำนวนผู้ใช้เกือบทั้ง 26 อำเภอ 6 กิ่ง มี 3,245 หมู่บ้าน
ที่มีไฟใช้ มี 17 หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า เนื่องจาก อยู่ในเขตชลประทาน หรืออยู่ในระหว่างขออนุญาต (อยู่ในกิ่งอำเภอ
เทพารักษ์และเขตกิ่งอำเภอพระทองคำ)
ที่มา :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. 2529

การใช้ไฟฟ้า เทศบาลมีกำลังจ่ายไฟฟ้า ในเขตเทศบาล  337.5  เมกะวัตต์  จาก 5 สถานี  ถึงปี 2539 ดังนี้คือ
นม. 1              กำลังจ่าย           100    เมกะวัตต์
นม. 2              กำลังจ่าย           100    เมกะวัตต์
นม. 3              กำลังจ่าย             25    เมกะวัตต์
อยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
นม. 4              กำลังจ่าย             50    เมกะวัตต์
สีคิ้ว                กำลังจ่าย             50    เมกะวัตต์
ปากช่อง          กำลังจ่าย             50    เมกะวัตต์
คง ( พิมาย )    กำลังจ่าย           12.5  เมกะวัตต์

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ ที่อำเภอสีคิ้วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะแล้วเสร็จในปี 2546 จะเพิ่มกำลัง
สำรองให้กับจังหวัดนครราชสีมาได้อีกระบบหนึ่ง  คาดว่าจะมีกำลังการผลิตทั้งหมด 1,000  เมกะวัตต์  (4 * 250)
เป็นโครงการที่อำนวยประโยชน์ให้จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี  2537
การไฟฟ้ามีสถานที่ผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 47 แห่ง มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งสิ้น  1,104,091,516  หน่วย
(ยูนิต) ในปี 2538  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้  1,374,000,000.83  หน่วย (ยูนิต)  ในปี 2539 มีที่ทำการเพิ่มขึ้น
อีก 26 แห่ง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,594,000,000.31 หน่วย (ยูนิต) มีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  269.66 เมกกะวัตต์
(โหลด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.19)  การผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 2540 ผลิตเพิ่มขึ้น  294.43 เมกกะวัตต์ (โหลดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.19) และในปี 2541 ผลิตเพิ่มขึ้น  323.73     เมกกะวัตต์  คิดเป็นร้อยละ 9.95

ที่มา : ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัด  ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2539

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain